De vastgoedmakelaar en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van de vastgoedmakelaar en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De vastgoedmakelaar en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk tav de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien de vastgoedmakelaar gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de vastgoedmakelaar een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Voorwaarden

Hosting provider Skarabee noch Meuleman & Loeters BV kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.meuleman-loeters.be.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Alle op onze website opgegeven oppervlaktes zijn gebaseerd op de aan ons kantoor aangeleverde informatiebronnen (bouwplannen, lastenboeken, EPC, informatie architecten, promotoren, etc…) en zijn niet bindend. Deze informatie is louter informatief/indicatief en kan geen aanleiding geven tot enige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid in hoofde van kantoor Meuleman & Loeters BV.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Hosting provider Skarabee noch Meuleman & Loeters BV garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Meuleman & Loeters BV, noch itecom.be kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Meuleman & Loeters BV.

Verklaring rond beroepserkenning en deontologie

De site meuleman-loeters.be is eigendom van Meuleman & Loeters BV met zetel te Brugsestraat 1 te 8020 Oostkamp(België) met ondernemingsnummer: BTW BE 0447594226.

Als erkend vastgoedmakelaar zijn we lid en onderworpen aan de toezichthoudende auroriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), gevestigd te Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België).

Land van erkenning: België

Erkende vastgoedmakelaars BIV:

  • Erkend vastgoedmakalaar BIV: Renée Loeters onder nummer 201 147
  • Erkend vastgoedmakelaar BIV: Mattias Meuleman onder nummer 502 655
  • Erkend vastgoedmakelaar BIV: Simon Jacxsens onder nummer 508 832
  • Erkend vastgoedmakelaar BIV: Lotte D’Hoore onder nummer 513 586

Voor meer info over het beroepsinstituut en de deontologie van de vastgoedmakelaar kan u terecht op op de website van het beroepsinstituut zelf: https://www.biv.be/

Copyright

Alle copyright van de inhoud van de website www.meuleman-loeters.be valt onder Meuleman & Loeters BV.
Foto’s op de website vallen onder copyright van Meuleman & Loeters BV.
Inhoud noch foto’s mogen gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming.